Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://www.ovodavezetokegyesulete.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Az adatszolgáltatás hozzájáruláson alapul, önkéntes.

Az ÓVODAVEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE, mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) számára kiemelt cél, egyben elkötelezettség az egyesületi tagok által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve kívánja azokat kezelni.

Az Óvodavezetők Országos Szakmai Egyesülete a tagok személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz.

Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, melynek során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat. Amennyiben a nyilatkozat tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az egyesület elnökével: ovodavezetok@gmail.com e-mail címen. Kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

I. Adatkezelés elvei

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

II. Célok és alkalmazási gyakorlat
1. Minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk az egyesület tagjaitól, önkéntesen dönthetnek a kért információk megadásáról.

2. Az önök által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat kizárólag az egyesület működtetésével kapcsolatos nyilvántartásokkal kapcsoljuk össze.  Az egyesületi tagok által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk tovább harmadik fél számára.

6. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az Óvodavezetők Országos Szakmai Egyesületét, az adatkezelő – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

7. Amennyiben az egyesület tagjai személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz csak az egyesület vezető tisztségviselői férnek hozzá.

 III. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. 

IV. A kezelendő adatok meghatározása
Az adatkezelő által kezelendő adatok, amelyek a tagok egyértelmű azonosításához, és a kapcsolattartáshoz szükségesek:

– egyesületi tag neve

– egyesületi tag anyja neve

– egyesületi tag születési helye, ideje

– egyesületi tag lakcíme

– egyesületi tag személyi igazolványszáma

– egyesületi tag adóazonosító jele

– egyesületi tag telefonszáma

– egyesületi tag e-mail címe 

V. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló kapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg az egyesületi tag a hozzájárulását vissza nem vonja. 
VI. Az adatok felhasználásának célja
Az ÓVODAVEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE az adatokat az egyesület működésének biztosítása érdekében:

– tagnyilvántartásra,

– az egyesületet érintő döntések előkészítésekor a nyilatkozatok, szándékok megismerésére,

– közös fizetési kötelezettségek nyomon követésére,

– információ áramlás biztosítására, e feladatok ellátásához szükséges mértékben használja fel. 

VII. Az adatok továbbításának ténye és címzettjei
Adatkezelő az egyesületi tagok által megadott adatokat nem adja át harmadik félnek. 
VIII. Az adatközlő, mint érintett jogai és kötelezettségei
1. Az érintett a vezetőségi tagoktól tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről, és abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ezalatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg.

2. Az érintett kérelmére az ÓVODAVEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE tájékoztatást ad a feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

3. Az ÓVODAVEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

4. Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérelmezheti az ÓVODAVEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETÉNÉL kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet értesíteni kell.

5. A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

6. Ha az ÓVODAVEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az ÓVODAVEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

Az ÓVODAVEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE a tiltakozást a kérelem benyújtását követő legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja, és a kérelem megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

Ha a tiltakozást megalapozottságát állapítja meg, az adatkezelést meg kell szüntetni, és zárolni kell az adatokat, azok egyidejű értesítése mellett, akik részére adattovábbítás történt korábban.

Amennyiben a kérelmező nem ért egyet a meghozott döntéssel, illetve a döntés meghozatalára nyitva álló határidőt az ÓVODAVEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE elmulasztja, a kérelmező a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

8. Az érintett a jogainak megsértése esetén az ÓVODAVEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

További információk

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Változtatás joga

Oldalunk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa és azt az ovodavezetokegyesulete.hu oldalon közzétegye.

 

Bekecs, 2018. 12.28.

Sóváriné Kiss Erika az ÓVODAVEZETŐK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE elnöke